instagram twitter facebook tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU
(TÜBAKKOM)
YÖNERGESİ


Kuruluş :

Madde:1- TÜRKİYE Barolar Birliğine bağlı ve yönergede düzenlenen hükümler çerçevesinde çalışmak üzere TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) kurulmuştur.

AMAÇ :

Madde:2- Komisyonun Amacı:
 • A-  Ulusal ve Uluslar arası mevzuatta kadının insan haklarına ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, eşit ve adil uygulanmasının sağlanması.
 • B- Evrensel hukuk ölçeğinde adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin saptanması ve savunulması.
 • C-  Kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • D-  Kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği sağlamak amacıyla TüBAKKOM aracılığıyla baroların kadın hakları kurulları/ komisyonları ile ortak eylem planlarının oluşturulup, uygulamaya konulması.
 • E- Baroların kadın hukuku kurulları/ komisyonları arasında koordinasyon, işbirliği ve dayanışmanın sağlanması doğrultusunda yapılacak çalışmaların yapılması.
 • F- Mesleki anlamda kurumsal ve uygulamaya yönelik yayınlar yapılmasıdır.

EŞGÜDÜM SORUMLUSU:

Madde:3- TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu, kendi içinden belirlediği üyeyi, toplantılara katılmak ve TüBAKKOM ile Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla eşgüdüm sorumlusu olarak görevlendirir.

ORGANLARI  :
Madde:4- TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu organları:

 • a) Genel Kurul
 • b) Yürütme Kurulu
 • c) Dönem Sözcüsü

A)GENEL KURUL:


Madde:5- TÜRKİYE Barolar Birliği kadın Hukuku Komisyonu Genel (üye) Kurulu, Kadın Hukuku Komisyonu /kurulu kurmuş, TüBAKKOM’a üye olmuş baroların kadın komisyonu/kurullarından seçilebilecek birer üyenin dışında avukat sayısı beşbinin üzerindeki baroların, sonraki her beşbin üye için ayrıca birer üyenin katılımı ile oluşur. İki yılda bir mayıs ayında toplanır.

GÖREVİ :
Madde:6- Genel Kurulun görevi, komisyonun bir sonraki dönem sözcüsü ile yürütme kurulunu seçmek, çalışmaların projelendirilmesini onaylamak, öneriler getirmek, çalışma gruplarına üye olmak, faaliyet raporu ile TÜRKİYE Barolar Birliği bütçesinden yapılan harcamaları karara bağlamaktır.

B) YÜRÜTME KURULU:

Madde:7- Yürütme Kurulu; eşgüdüm sorumlusu, dönem sözcüsü, genel üye toplantısının salt çoğunluğunun kendi içinden seçeceği yedi coğrafi bölgeden birer baronun kadın hukuku komisyonunun/kurulunun temsilcisi 7 üye ile Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının kadın hukuku komisyonunun/kurulunun birer Yürütme Kurulu, en az, üç ayda bir kez toplanır.
Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısı, karar yeter sayısı ise toplantı salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde dönem sözcüsünün oyu iki oy sayılır. Kararlar, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. özrü olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ve TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayı ile düşer

GÖREVİ VE YETKİSİ:

Madde:8- Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri:

 • a)  Komisyonun gerekli gördüğü çalışma programını yapmak ve yürütmek
 • b)  Komisyonun çalışma alanı guruplarını oluşturmak.
 • c)  çalışma alanı ile ilgili olarak TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun vereceği işleri yürütmek.
 • d)  Gerekli görülen hallerde TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayını alarak yayınlar yapmak.

C) DöNEM SÖZCÜSÜ:

Madde:9- İki yılda bir mayıs ayında yapılan genel kurul toplantısında aday olan üye baroların kadın hukuku kurulları/ komisyonları temsilcileri arasından gizli oyla seçilir. Görevi bir sonraki genel kurula kadar devam eder. Prensip olarak tüm baroların bir dönem, dönem sözcülüğü yapması esastır. Bu nedenle daha önce dönem sözcülüğü yapmamış barolardan aday bulunmaması halinde yeniden aday olabilirler.


GÖREV VE YETKİSİ:

Madde:10- Dönem sözcüsünün görev ve yetkileri:

 • a) Komisyonu temsil etmek,
 • b) Yürütme Kuruluna ve genel üye toplantısına başkanlık etmek,
 • c) Komisyonun amacına göre tüm etkinliklerin ve çalışmaların hazırlanması ve yürütülmesini düzenlemek,
 • d) İki yılda bir yapılacak genel kurul toplantısı, yürütme kurulu ve genel üye toplantılarının gündemini hazırlamak ve toplantıların yapılacağı il barolarının kurulları ile toplantı programını hazırlamak ve toplantıyı düzenlemek, Genel Kurula katılanların listesi ile toplantı tutanaklarını toplantıdan sonra TÜRKİYE Barolar Birliğine göndermek
 • e) Gerek gördüğünde organları olağanüstü toplantıya çağırmak.

MALİ HÜKÜMLER
KOMİSYONUN GELİR VE GİDERLERİ:

Madde:11- Komisyonun yürütme kurulu, genel üye toplantısı ve genel kurul toplantılarına katılan üyelerin giderleri kendi barolarınca karşılanır. TÜRKİYE Barolar Birliği merkezindeki çalışmaları TBB sağlar. Yayın giderlerini ve tebligat giderlerini TÜRKİYE Barolar Birliği denetleme yapabilir.

SON HÜKÜMLER
Madde:12- Bu yönerge hükümleri TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yürütülür.